8mpa8 MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W HOKEJU NA LODZIE - KRYNICA-ZDRÓJ, 22-25 KWIECIEŃ 2009R.
8mpa8mpa8mpa
  8 MPA   |   POPRZEDNIE MISTRZOSTWA   |   MEDALIŚCI MPA   |   KONTAKT   |   GALERIA
Regulamin
VIII Mistrzostw Polski Amatorów
w Hokeju na Lodzie


1. ZAWODY I ORGANIZATORZY

1.1
VIII Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie (8MPA) zostaną rozegrane w Krynicy-Zdroju, w terminie 22-25 kwietnia 2009r.

1.2
Organizatorem zawodów jest amatorska drużyna hokejowa Krynickie Diabły, którą reprezentuje Jaromir Myrna.

1.3
Udział drużyn w Mistrzostwach jest dobrowolny. W zawodach uczestniczyć będzie 16 zespołów. Pierwsze cztery zespoły z ostatnich Mistrzostw Polski oraz Organizator bieżących zawodów mają prawo gry awansem. Pozostali uczestnicy będą wyłonieni z grupy zgłoszonych drużyn.

1.4
W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn zastosowane zostaną dodatkowe kryteria umożliwiające wyłonienie wyznaczonej w pkt. 1.3 Regulaminu liczby uczestników. Może to być ograniczenie liczby drużyn z jednego miasta, aglomeracji i regionu poprzez losowanie lub mecz barażowy albo fakt uczestnictwa w poprzednich Mistrzostwach i zajęte miejsce. O wyborze dodatkowego kryterium, w zależności od czasu pozostałego do Mistrzostw oraz liczby zgłoszonych drużyn, zadecyduje Organizator wspólnie Zarządem.

1.5
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia drużyny jest przesłanie do Organizatora w terminie do 17 stycznia 2009r.
    a) listy zawodników (nazwisko imię, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania)
    b) oświadczenia zdrowotnego podpisanego przez wszystkich zawodników drużyny(orginał)
    c) kwoty wpisowego.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz wpisowe należy przesyłać na adres:
Jaromir Myrna, (dane adresowe w oryginale Regulaminu)
lub przekazać osobiście Organizatorowi.

1.6
Zespoły biorące udział w 8MPA wszystkie koszty pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy służą informacjami dotyczącymi bazy noclegowej.

1.7
Każda z drużyn ma możliwość rezygnacji (obowiązuje forma pisemna) z uczestnictwa w Mistrzostwach, łącznie ze zwrotem wpisowego, do dnia 1 luty 2009r.. Po tym terminie, ze względu na poniesione przez Organizatora koszty, zwrot wpisowego nie będzie możliwy. W miejsce wycofanej drużyny zostanie dopuszczony do MPA inny zespół, zgłoszony do zawodów, a nie zakwalifikowany wcześniej w związku z regułami Mistrzostw. Decydować będzie data zgłoszenia.

1.8
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek lub rezygnacji z organizowania Mistrzostw z przyczyn od niego nie zależnych.


2. DRUŻYNY I ZAWODNICY

2.1
Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednego zespołu.

2.2
W zespole może być zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników (mężczyzn) o statusie amatora. Pod pojęciem "amator" rozumie się zawodnika, który nigdy nie grał czynnie i nie był zgłoszony do zespołu w ekstralidze, 1 lidze oraz 2 lidze hokejowej. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zakończyli edukację hokejową najpóźniej w wieku juniora, przy czym przed datą rozpoczęcia Mistrzostw muszą mieć ukończony 26 rok życia. Weryfikacja zgłoszonych zawodników zakończy się 31 marca 2009r. z zastrzeżeniem pkt. 2.8 Regulaminu.

2.3
Drużyna uczestnicząca w zawodach nie może mieć mniej niż 10 zawodników z pola plus bramkarz. W przypadku mniejszej ilości zawodników, sędzia zawodów ma prawo przyznać drużynie przeciwnej walkower.

2.4
Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach muszą mieć ukończony 18 rok życia i posiadać obywatelstwo polskie. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Dowody tożsamości przed każdym meczem muszą być przekazywane sędziemu technicznemu przez przedstawiciela drużyny. W przypadku braku dowodu tożsamości zawodnika wystawionego do gry, będzie on traktowany jako nieuprawniony do gry, ze skutkiem jak w punkcie 2.8 niniejszego Regulaminu.

2.5
Skład drużyny, od chwili jej zgłoszenia do końca trwania turnieju, nie może ulec zmianie. Jakiekolwiek zmiany składu będą skutkować dyskwalifikacją tej drużyny z zawodów oraz przyznaniem walkowerów.

2.6
Organizator ma obowiązek przesłać do wszystkich uczestniczących w turnieju drużyn listy zawodników w celu zapoznania się ze składami zespołów.

2.7
W przypadku zgłoszenia do zawodów zawodnika wcześniej negatywnie zweryfikowanego, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

2.8
Jeżeli w drużynie podczas trwania Mistrzostw stwierdzi się fakt uczestnictwa zawodnika nieuprawnionego do gry w myśl Regulaminu, będzie się to wiązało z dyskwalifikacją tej drużyny z zawodów oraz przyznaniem walkowerów - 2 pkt. i wynik 5-0 - dla drużyny przeciwnej.

2.9
Zgłoszenie drużyny i przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne z wyrażeniem zgody zawodników na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w zgłoszeniach drużyn i oświadczeniach zawodników dla potrzeb niezbędnych do organizacji i obsługi zawodów.


3. SPRZĘT HOKEJOWY, BEZPIECZEŃSTWO

3.1
Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach muszą posiadać pełen sprzęt hokejowy (kask, kamizelka, ochrona na łokcie, rękawice, spodenki, nagolenia). W przypadku uczestnictwa w meczu zawodnika w niekompletnym sprzęcie, zawodnik ten ukarany zostanie karą mniejszą dwóch minut oraz karą meczu.

3.2
Każda drużyna powinna być ubezpieczona, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje ciała powstałe w trakcie trwania Mistrzostw.

3.3
Organizator podczas trwania Mistrzostw zapewniają opiekę medyczną.


4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPOTKAŃ

4.1
Losowanie drużyn do poszczególnych grup odbędzie się po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, w terminie wyznaczonym przez Zarząd. O miejscu i terminie losowania przedstawiciele drużyn zostaną poinformowani dwa tygodnie wcześniej.

4.2
Podział na grupy przedstawia >> załącznik nr 1, a system i godziny rozgrywania spotkań opisuje >> załącznik nr 2.

4.3
Zasady rozgrywania meczy:
mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZHL, z uwzględnieniem poniższych podpunktów:

  • zabrania się atakowania ciałem podczas gry,
  • zabrania się stosowania strzału z tzw. "klepki" (dopuszczalny zamach do wysokości kolan),
  • wynik remisowy dopuszcza się jedynie w meczach eliminacji,
  • mecze będą sędziowane przez trzech sędziów,
  • mecz w fazie eliminacji składać się będzie z dwóch części po 15 min. czystej gry, z 5 minutową przerwą pomiędzy częściami, bez przygotowania lodu, zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a gdy mecz zakończy się remisem obydwie drużyny otrzymują po 1 punkcie, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności miejsc w tabeli decydują: wyniki bezpośrednich spotkań, następnie korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań eliminacji, następnie, większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach tej fazy rywalizacji i ostatecznie mniejsza liczba straconych bramek,
  • do ćwierćfinału awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, w tej części rozgrywek spotkania trwać będą 2x20 min. czystej gry, z 5 minutową przerwą pomiędzy częściami, bez przygotowania lodu, w przypadku gdy mecz zakończy się remisem następuje 5 minutowa dogrywka, w której obowiązuje zasada "złotej bramki", gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych, do półfinału awansują zespoły, które wygrają swoje mecze,
  • półfinaliści rozegrają spotkania w systemie określonym w załączniku nr 2, spotkania trwać będą 3x15min. czystej gry, zwycięzcy awansują do puli finałowej, zespoły pokonane grać będą o trzecie miejsce,
  • mecz zespołów rywalizujących o 3 miejsce trwać będzie 3x15min. czystej gry, w przypadku gdy mecz zakończy się remisem następuje 5 minutowa dogrywka, w której obowiązuje zasada "złotej bramki", gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych,
  • w finale spotkanie trwać będzie 3x20 min. czystej gry, w przypadku gdy mecz zakończy się remisem następuje seria dogrywek, każda 5 minutowa, które muszą wyłonić zwycięzcę, przy czym obowiązuje zasada "złotej bramki".
4.4
Za mienie i sprzęt hokejowy pozostawiony w szatniach podczas trwania Mistrzostw Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Za klucze od szatni odpowiedzialni będą przedstawiciele drużyn.

4.5
Podczas zawodów wszystkie sprawy sporne rozpatrywane będą w trybie natychmiastowym przez kolegium składające się z kapitanów drużyn oraz przedstawicieli Organizatora i Zarządu.

Copyright © -