ZawszeKTH
SEZON 2021/2022

2 LIGA SENIORÓW PZHL
Infinitas KH KTH Krynica-Zdrój - sezon 2021/2022 - Regulamin
2Liga ZASADY OGÓLNE

§ 1
 1. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Hokeja na Lodzie (PZHL).
 2. Rozgrywki będą przeprowadzone przez odpowiedni Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie desygnowany przez Zarząd PZHL na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.
§ 2

Celem rozgrywek 2 Ligi Hokejowej jest:
    - wyłonienie Mistrza 2 Ligi Hokejowej,
    - uszeregowanie drużyn w tabeli.

§ 3

 1. W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby będące członkami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, posiadające aktualną licencję PZHL. Warunki uzyskania członkostwa Związku oraz otrzymania licencji określa odrębna uchwała Zarzšdu PZHL.
 2. Obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie, pozostałe Regulaminy oraz Regulamin Opłat PZHL.
 3. Obowišzujące opłaty w sezonie 2021/2022:
      200 PLN – opłata za przyznanie licencji klubowej (opłata na konto PZHL),
      500 PLN – wpisowe do rozgrywek (opłata na konto OZHL prowadzącego rozgrywki).
 4. Termin zgłaszania drużyn do 2 ligi upływa 10 września 2021 roku.
§ 4

W rozgrywkach sezonu 2021/2022 uczestniczą drużyny, wg podziału na regionalne grupy: północną i południową. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następującym systemie:
 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach:
      - W fazie zasadniczej drużyny rozegrają ustaloną w terminarzu liczbę spotkań,
      - Faza Play-Off (do decyzji okręgu prowadzącego rozgrywki).
 2. W fazie zasadniczej drużyny rozegrają ustaloną liczbę spotkań (ilość rund ustala OZHL prowadzący rozgrywki).
 3. Turniej Finałowy – według zasad ustalonych przez PZHL na podstawie wniosku OZHL współorganizującego Turniej.
§ 5

Organizatora Turnieju Finałowego wybiera Zarząd PZHL do dnia 11.02.2022 r. na podstawie wniosków złożonych przez Kluby do dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 6

Punkty w rozgrywkach w sezonie 2021/2022 będą liczone wg następujących zasad:
- drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie gry (60 minut), otrzymuje 3 punkty,
- drużyna, która rozstrzygnie mecz na swoją korzyść po dogrywce otrzymuje 2 punkty natomiast drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
- w przypadku, gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych, zgodnie z obowiązujšcymi przepisami gry w hokeja na lodzie,
- drużyna, która zwycięży mecz po rzutach karnych otrzymuje 2 punkty, natomiast drużyna przegrana otrzymuje 1 punkt,
- dogrywki i ewentualne rzuty karne rozgrywane będš systemem: 5 minut, 3 × 3 graczy, rzuty karne po 5.

§ 7

O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (liczba zdobytych punktów, korzystniejsza różnica bramek, liczba zdobytych bramek), korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, klasyfikacja z poprzedniego sezonu. W przypadku, gdy kilka zespołów posiada taką samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

§ 8

 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. 29 do 36 (zawodników z pola) oraz art. 187 do 195 i 198 (bramkarzy) przepisów gry w hokeja na lodzie.
 2. W rozgrywkach 2 Ligi obowiązuje zakaz gry ciałem.
 3. Podczas meczu 2 Ligi w boksie zawodników musi przebywać trener z uprawnieniami co najmniej licencji kategorii C.
 4. W spotkaniach 2 Ligi mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZHL, książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 5. W meczu może wystąpić maksymalnie 3 zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego. Za osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego nie uznaje się w myśl niniejszego Regulaminu, osobę posiadającą Kartę Polaka.
 6. Do meczu drużyna musi przystąpić w składzie minimum 10 zawodników z pola + 1 bramkarz.
 7. Organizatorem poszczególnych spotkań są Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić lekarza, dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi na to zgodę.
 8. Spotkania 2 Ligi prowadzone są przez co najmniej dwóch sędziów lodowych oraz trzech sędziów funkcyjnych.
 9. Obsadę sędziowską na mecze wykonujšą Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.
 10. W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy zatwierdzeni przez OZHL i PZHL.
 11. Każdy Klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie swoich zawodników do gry.
 12. Do zatwierdzenia listy zawodniczej przez OZHL, należy dołączyć dla każdego zgłoszonego zawodnika, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych.
 13. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz zgodę lekarza, dołączone do wniosku weryfikującego.
 14. Drużyny mogą dokonywać transferów do dnia 31.01.2022 roku.
 15. Każde nierozegrane spotkanie będzie przedmiotem postępowania wyjaśniajšcego przeprowadzonego przez WGiD OZHL. W takim przypadku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower 5:0, na niekorzyść drużyny, która zawiniła.
 16. Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn mecz zostanie przerwany, niedokończony lub spotkanie nie dojdzie do skutku, ostateczną decyzję podejmuje WGiD OZHL.
 17. Trzy (3) spotkania przegrane walkowerem w Sezonie Zasadniczym oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek.
 18. Wszelkie kary finansowe należy regulować w terminie 14 dni od daty wydania decyzji przez WGiD OZHL lub złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od decyzji ich nałożenia do WGiD OZHL.
TURNIEJ FINAŁOWY

§ 9
 1. W rozgrywkach uczestniczyć mogą najlepsze drużyny z dwóch okręgów wg poniższego klucza:
      a) Okręg południowy – 4 drużyny
      b) Okręg północny – 2 drużyny
  W przypadku odmowy przyjazdu przez którąkolwiek z drużyn z poszczególnych okręgów (w ramach przysługujących miejsc) prawo udziału w turnieju przysługuje kolejnej drużynie w tabeli w danym okręgu.
 2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy byli zgłoszeni do rozgrywek w sezonie 2021/2022.
 3. Sposób przeprowadzania Turnieju Finałowego:
  Drużyny będą podzielone na dwie grupy po trzy drużyny. W grupie mecze odbędą się w systemie „każdy z każdym”. W meczu o piąte miejsce zagrają drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach. W meczu o trzecie miejsce zagrają drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach. W meczu o pierwsze miejsce zagrają drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach.
 4. Drużyny będą rozstawione w Turnieju wg następującego klucza (miejsca w tabeli po sezonie zasadniczym):
      A1 – 1 miejsce grupa południowa
      A2 – 2 miejsce grupa północna
      A3 – 4 miejsce grupa południowa
      B1 – 1 miejsce grupa północna
      B2 – 2 miejsce grupa południowa
      B3 – 3 miejsce grupa południowa
WNIOSEK O NADANIE LICENCJI KLUBU

§ 10

Wniosek o nadanie licencji klubowej zawiera:
 1. Nazwę klubu
 2. Adres klubu
 3. NIP, REGON
 4. E-mail, nr telefonu
 5. Imię i nazwisko Prezesa Klubu
 6. Imię i nazwisko Dyrektora / V-ce Prezesa Klubu
Do wniosku o nadanie licencji klubowej należy dołšczyć załšczniki:
 • Nr 1 – Wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Administracyjnego, zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz (KRS).
 • Nr 2 – Statut Klubu.
 • Nr 3 – Oświadczenie Klubu o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym (US).
 • Nr 4 – Oświadczenie Klubu o niezleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Nr 5 – Oświadczenie Klubu o strukturze finansowo – prawnej.
 • Nr 6 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.
 • Nr 7 – Oświadczenie Klubu o zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminów i Przepisów IIHF, PZHL, OZHL.
 • Nr 8 – Kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Opłat PZHL.
UWAGA
– wniosek bez wszystkich prawidłowo wypełnionych/sformułowanych załšczników, nie będzie rozpatrywany przez Komisję ds. Licencji. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do PZHL.

OKRESOWE UPRAWNIENIE ZAWODNIKA

§ 11

 1. Okresowe uprawnienie zawodnika umożliwia uczestnictwo zawodnika w rozgrywkach 2 Ligi.
 2. Wniosek o okresowe uprawnienie zawodnika składa w imieniu zawodnika Klub, którego barwy zawodnik będzie reprezentował w danym sezonie rozgrywkowym do OZHL i PZHL.
 3. Okresowe uprawnienie zawodnika może być wydane po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
WNIOSEK O OKRESOWE UPRAWNIENIE ZAWODNIKA

§ 12

Wniosek o okresowe uprawnienie zawodnika zawiera:
 1. Nazwę, adres klubu oraz numer licencji klubowej PZHL.
 2. Imię i nazwisko zawodnika.
 3. Datę i miejsce urodzenia zawodnika.
 4. Numer PESEL – w przypadku zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
 5. Numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości – w przypadku zawodników zagranicznych.
 6. Numer Karty Polaka z określeniem organu wydajścego – w przypadku zawodników o których mowa w § 8, pkt. 5.
 7. Narodowość zawodnika.
 8. Numer licencji zawodniczej.
 9. Dane sportowe zawodnika.
 10. Status zawodnika.
Do wniosku o okresowe uprawnienie zawodnika, należy dołączyć:
 1. Kopię paszportu – w przypadku zawodnika zagranicznego.
 2. Kopię umowy o wypożyczeniu zawartą między klubami wraz ze zgodą zawodnika na to wypożyczenie (jeśli zawodnik jest wypożyczony).
 3. Promesę licencji wystawioną przez PZHL – w przypadku zawodników transferowanych oraz zawodników zagranicznych.
 4. Kopię polisy ubezpieczeniowej NNW, obejmującej zawodników Klubu. W przypadku zawodnika niepełnoletniego do wniosku o okresowe uprawnienie zawodnika klub dołącza pisemną zgodę opiekunów prawnych zawodnika na uprawianie hokeja na lodzie.
 5. Dokumentem potwierdzającym obywatelstwo zawodnika, może być wyłącznie paszport, dowód tożsamości lub decyzja administracyjna o wydaniu obywatelstwa przez uprawniony organ władzy publicznej.
 6. Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby posiadającej Kartę Polaka, jest wyłącznie posiadanie ww dokumentu.
 7. Okresowe uprawnienie zawodnika może zostać wstrzymane, jeśli Klub posiada zaległości finansowe wobec OZHL lub PZHL.
 8. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty za uprawnienie zawodnika do gry w danym sezonie rozgrywkowym w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) na konto właściwego OZHL zgodnie z Regulaminem Opłat PZHL – w przypadku zawodnika, który nie posiada obywatelstwa polskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd OZHL prowadzącego rozgrywki. Instancją odwoławczą od orzeczeń Zarządu OZHL jest Zarząd PZHL.

§ 14

Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZHL.


źródło: REGULAMIN ROZGRYWEK 2 LIGI SEZON: 2021/2022


KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawiązane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Brązowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2004   2003   [PZHL] [STATYSTYKI LIGOWE]
[CRACOVIA] [TYCHY] [POLONIA] [PODHALE] [JASTRZĘBIE] [UNIA] [KATOWICE] [GDAŃSK] [NAPRZÓD] [SMS]
[TORUŃ] [ZAGŁĘBIE] [DĘBICA] [MMKS] [STOCZNIOWIEC]
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli