ZawszeKTH
sezon

2 Liga PZHL
sezon 2017/18 - Regulamin
ZASADY OGÓLNE

§ 1
Celem rozgrywek II Ligi Hokejowej jest:
    - wyłonienie Mistrza II ligi hokejowej,
    - wyłonienie drużyn mających prawo awansu do I ligi (zwycięzcy grup),
    - uszeregowanie drużyn w tabeli.

§ 2
W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby będące członkami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, posiadające aktualną licencję PZHL i będące stowarzyszeniami kultury fizycznej. Warunki uzyskania członkostwa Związku oraz otrzymania licencji określa odrębna uchwała Zarządu PZHL.

§ 3
Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie opłaty licencyjnej do biura PZHL w wysokości 100 zł i wpisowego w wysokości 100 zł do OZHL prowadzącego rozgrywki danej grupy II ligi w danym sezonie. Termin zgłaszania drużyn do II ligi upływa 31 sierpnia 2017 roku.

§ 4
1. Rozgrywki będą przeprowadzone przez odpowiedni Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie desygnowany przez Zarząd PZHL na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.
2. W rozgrywkach II Ligi Hokejowej uczestniczą zgłoszone zespoły, nie mniej niż 4, z możliwością podziału na regionalne grupy.

§ 5
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach:
    a. faza zasadnicza (ilość meczy ustala okręg prowadzący rozgrywki)
    b. faza play-off (do decyzji okręgu prowadzącego rozgrywki)

2. W fazie zasadniczej drużyny rozegrają ustaloną liczbę spotkań (ilość rund do uzgodnienia).

§ 6
1. Punkty w rozgrywkach II ligi w rundzie zasadniczej liczone są wg następujących zasad:
    - drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie (60 min.) otrzymuje 3 pkt.,
    - w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka 5 minut (bez przygotowania lodu)
        przy 4 zawodnikach w polu każdej z drużyn plus bramkarz albo przy 5 zawodnikach w polu bez bramkarza.
2. Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.
3. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie i obowiązującym regulaminem rozstrzygania spotkania w rzutach karnych. Drużyna zwycięska w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.


P L A Y - O F F

§ 7
W rozgrywkach fazy play-off uczestniczyć będą co najmniej cztery najlepsze zespoły w danej grupie po sezonie zasadniczym.

§ 8
W przypadku jeśli II liga hokejowa, w danym sezonie, składać będzie się z dwóch lub więcej grup, to zwycięzcy poszczególnych grup mogą rozegrać między sobą mecz(e) na zakończenie sezonu.

§ 9
Drużyna, która wygra rozgrywki w swojej grupie II ligi, ma prawo awansu do I ligi.


ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

§ 10
 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. od 210 do 227 Przepisów gry w hokeja na lodzie oraz Komunikatem nr 3 z dnia 22.11.2005r. pkt. 3 – dot. sprzętu bramkarskiego.
 2. Podczas meczu w boksie zawodników musi przebywać trener (z uprawnieniami co najmniej instruktora)
 3. W czasie trwania zawodów na lodowisku musi przebywać pielęgniarka bądź ratownik medyczny.
 4. Zawody II ligi prowadzone są przez co najmniej dwóch sędziów na lodzie posiadających stosowną licencję i minimum dwóch sędziów funkcyjnych.
 5. Sekretarz zawodów sporządza z meczu protokół, który jest podpisywany także przez sędziego głównego i kierowników lub trenerów drużyn.
 6. W zawodach mogą występować tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZHL , aktualne książeczki zdrowia lub złożyli oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Mecze II ligi w grupach Południowej i Południowo-Wschodniej odbywają się bez gry ciałem. W grupach Północnej i Północno-Wschodniej gra ciałem jest dozwolona.
 8. W meczach II ligi mogą występować kobiety. Minimalny wiek zawodnika uprawniający do gry w II lidze wynosi 16. lat , a zawodniczki 17 lat. Zawodnicy (zawodniczki) nie posiadający ukończonych 18 lat powinni zdeponować w odpowiednim WGiD OZHL zgodę na grę w II lidze hokeja na lodzie rodziców lub opiekunów prawnych oraz dodatkową zgodę lekarza medycyny sportowej. W przypadku młodszych zawodników decyzje podejmuje Komisja PZHL ds. Hokeja Amatorskiego.
 9. Zawodnicy II ligi muszą posiadać licencje zawodnicze PZHL (koszt wyrobienia – 20 zł) i mogą zmieniać barwy klubowe do 31 stycznia danego roku. Nowi zawodnicy mogą być zgłaszani do rozgrywek także do 31 stycznia danego roku.
 10. Każda z drużyn II ligi jeden raz w sezonie może przełożyć swój mecz, na minimum 7 dni przed planowym terminem. Od chwili podjęcia decyzji o przełożeniu meczu zainteresowane drużyny muszą w terminie 7 dni uzgodnić nowy termin. Po tym czasie termin wyznaczy WGiD OZHL prowadzący rozgrywki.
 11. Kary za niestawienie się na mecz zgodnie z zatwierdzonym terminarzem
      a. po raz pierwszy – walkower (0:5) i kara finansowa w wysokości 1.000 zł
      b. po raz drugi – walkower (0:5) i kara finansowa w wysokości 1.000 zł
      c. po raz trzeci – walkower (0:5), kara finansowa w wysokości 1.000 zł i wykluczenie z rozgrywek.
 12. W momencie rozpoczęcia meczu drużyna musi liczyć co najmniej 10 zawodników z pola i 1 bramkarz

§ 11
Drużyna, która w II lidze zdobędzie, po rozegraniu spotkań rundy zasadniczej oraz fazy play-off i ewentualnie meczu(ów) pomiędzy zwycięzcami grup II ligi:     a) pierwsze miejsce - uzyskuje tytuł Mistrza II ligi i otrzymuje na własność puchar,
    b) drugie miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza II ligi i otrzymuje na własność puchar.

§ 12
W rozgrywkach II ligi obowiązują przepisy Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZHL z wyjątkiem szczegółowych rozwiązań określonych w niniejszym regulaminie oraz Przepisy gry w hokeja na lodzie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
1. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD OZHL prowadzącego rozgrywki.
2. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD OZHL jest Komisja Odwoławcza PZHL.

§ 14
Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZHL
źródło: pzhl.org.pl


[« powrót]   [wydruk]   [góra] 


KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawi±zane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Br±zowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALI¦CI M¦ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone s± własno¶ci± osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należ± do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemn± zgod± ich wła¶cicieli